Archive: Posts

خمکاری

میزان مجاز خم(bend allowance) درک میزان مجاز خم وکسری خم(bend deduction) در فهم اینکه یک ورق فلزی چگونه ایجاد می شود، اولین مرحله مهم است. وقتی یک ورق فلزی خم می شود قسمتهای اطراف خم شروع به تغییر شکل و کشیده  شدن می کنند، بنابرابن مقدار کوچکی افزایش در کل طول خواهیم داشت. همچنین زمانی که شما...
 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071