کوپلر

این محصول در جاهایی که نیاز به تعویض پاکت به چکش و بالعکس در کمترین زمان ممکن می باشد مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به طراحی خاص این قطعه فاکتور مهمی در صرفه جویی وقت در کارهای اجرایی می باشد.
Coupler

 تلفن تماس: 09171272571
فکس: 43226131-071