دانلود

تعیین میزان رطوبت در پوشش الکترود و گاز محافظ براساس دستورالعمل AWS 4.4M
لینک دانلود

معادل بیل های مکانیکی در شرکتهای مختلف
لینک دانلود

 تلفن تماس: 09171272571
فکس: 43226131-071